Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/158

此页尚未校对


 癸卯十年也謝顯卿序云大德辛丑燧使江之東顯

 卿副是道先生二十有七月之間禮浹而恭云云是

 歲嘉平移節浙西疑爲此年十二月也六月望日有

 錄壽細君樂章集爲軸等作

大德八年甲辰

 先生六十七歲自宣城移病居太平之潢池鎭有江

 東憲𢌞鷓鴣天二首萬戸邸公喬公征行元帥趙公

等碑是嵗拜中奉大夫江西行省參知政事冬十月

至龍興奉安西王敎撰延釐寺碑