Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/162

此页尚未校对


 江相遭德隆于鄂求名斯堂等作皆於是年也

大德十年丙午

 先生六十九歲客武昌郭安道爲僉憲許澹齋儒學

 提舉有贈二公浪淘沙又有與安道論書序達嚕噶

 齊裴公碑案荆湖北道興造記云經始於大德乙巳

 之十月壬午以丙午春三月之癸酉訖功夏五月遣

 ⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾屬趙茂陵告成亦是年作五月十一日閻子濟卒

大德十一年丁未

 先生七十歲有夏府判母張氏碑布色兵馬碑平章