Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/32

此页尚未校对


馬柴君居突兀㧞市闤炎州淸霜晩林葉恰半殷已有


朱茶花照耀菊斑斑亭依湖東岸坐對江西山西山兩

舍外如立步軔間鮮鮮沐濯餘翠葆萬煙鬟夕陽借隹

景盡發天所慳只知柴桑翁芳躅人無攀焉知此凝睇

亦與飛鳥還主人退自公時得兼爾閒明朝駕君去依


稀動心顔

  吳君澹軒以大德甲辰冬自潭移錄道敎於洪示

  內相踈齋前爲潭憲日贈別之什燧賦跋之誤書


  澹軒爲鶴臞亦道流善詩者還之欲余改書以無