Page:Sibu Congkan1435-虞集-道園學古錄-12-01.djvu/91

此页尚未校对


鳴鳯飲水來丹丘不食衆木實樂只淇園秋

    髙竹臨水上

髙竹臨水上幽花在崖隂以彼貞女姿當此君子心春陽不

自媚夕露怱巳深湘妃昔鼓瑟悵望蒼梧岺

    月出古城東

月出古城東海氣浮空𪷟車𮪍各巳息宫闕何穹窿牧馬草

上露吹笳沙際風帳中忽聞鴈傳令彀雕弓

    書上京國子監

神京極髙寒幽居了晨夜雷風無時發零雨毎飄灑炎光不

到地蕭爽度長夏大化漠無宰豈必事陶冶楊雄不曉事守

道栖栖者玄經百無徴白髪謾盈把

    至治壬戌八月十五日榆林對月

日落次榆林東望待月出大星何煜煜芒角在昴畢草樹風