Page:Sibu Congkan1437-虞集-道園學古錄-12-03.djvu/121

此页尚未校对


象乎夫婦男女也鄞鄂之固舎廬之安金玉之保緼襲之厚

又皆有所喻焉一不得以物命之也此豈非恱生之大本乎

哉安而乆焉有不止於恱者暇日更僕論之可也

    思學齋記

予始識臨江杜伯原甫於京師也見其愽識多聞心愛重之

間從之游問焉沛乎其應之無窮也而其天文地理律暦卜

祝神仙浮屠之說往一得諸丗外之士至於因人情時物之

変論議政治之術可指諸掌時大臣有得其才而薦用之者

薦上未命而大臣者卒事報聞原甫漠如壹不介意方就客

舎取詩書易春秋悉去其傳註而繕書之慨然有直求聖賢

之遺於本書之意未幾去隠武夷山中其友詹景仁氏力資

之盖得肆志於所願學而予不及從之矣延祐庚申予居憂

在臨川原甫使人來告曰我著書以求 皇極經丗之㫖子