Page:Sibu Congkan1437-虞集-道園學古錄-12-03.djvu/128

此页尚未校对


應相乗於無窮者豈有涯哉王氏有賢子孫善求其本始而

得其符之所自發其在斯堂乎於乎君子之爲德也自家而

郷自郷而國自國而天下善推其所爲而巳矣然則王氏之

德之符也其見信於斯丗豈不逺且大乎

    書𨼆堂記

莆陽林泉生清原旣登至順庚午進士第即介前進士昭武

黄清老子肅來求文以記其家所謂書𨼆堂者曰其父録判

君將致事而佚老於此云始予待罪殿廬得讀泉生所進卷

而次第之以聞故雖老病誠願與賢俊爲文字之驩顧未有

說以復於二子是以文乆未克就閏七月得官且歸求之益

力予其能巳於言乎君子生乎丗也不出則處不𨼆則顯行

斯二者則有其道矣時𨼆則𨼆時顯則顯名以著之當𨼆則

𨼆當顯則顯義以裁之固不卑𨼆而尚顯亦豈以𨼆爲高而