Page:Sibu Congkan1437-虞集-道園學古錄-12-03.djvu/56

此页尚未校对


必有爲師君言之者後有知言之君子將即斯閣而求之天

麟字勝瑞今爲同知吉水州事云

    王先生祠堂記

許人有祠其郷先生于學宫之傍曰王先生諱德元字仲元

邢䑓人金大安巾舉經童第二人旣受官又從常山周晦之

先生學嵗壬辰避兵來許許人以爲師出其門者前後数十

百人經先生口授經者今且老猶歴歴成誦其爲人豈弟敦

厚與人言必本於忠信待朋友有禮所與交或死巳乆歳時

往撫其家如生存鄰里有䘮疾皆親捄問無間貴賤許人化

至元甲戌先生年八十而卒明年其配錢夫人卒無後門

人刘丗安張居禮郝守寧等塟諸姚范之村而私以時祀之

惟先生之田廬有司不忍收也而又不可以乆大德甲辰

于河南之㑹府以其宅爲長社縣學立禮殿講堂賦其田以