Page:Sibu Congkan1437-虞集-道園學古錄-12-03.djvu/86

此页尚未校对


贒之誨學者亦曰立志以明道希文自期待游於董澤者其

以是求之哉

    藍山書院記

藍山書院者弋陽張君卿弼之所作也卿弼字希契故宋時

繇太學登咸淳戊辰進士第除福州司户辟充教授用舉者

員足改官仕至興化倅而宋亡歸弋陽𨼆居不出門生弟子

從受業者甚衆郡邑方内附學校多廢僉提刑按察司事王

公某強起之至縣學以爲師縣人士翕然來從之乃新作縣

學江東宣慰使王公某又迎至郡學以爲師以教一郡六邑

之人又作郡學於是有列薦之于朝者非其志也即攝衣而

至元十七年其門人楊應桂申益章以來學者之衆無所

息游也規爲學舎以處之得地於縣之水南士人徐氏舊宅

廣袤幾八里中爲宫焉有廟堂以祀夫子兩廡翼焉有明倫