Page:Sibu Congkan1437-虞集-道園學古錄-12-03.djvu/93

此页尚未校对


    滕州學田記

國家之制自京師㑹府郡縣皆有學學必有廟廟以奉先聖

先師之𥙊祀學設師弟子員有廩饍之給𥙷葺之費故學有

田田多因其舊有缺者有司得以間田與之俾募人以耕𡻕

收其入然田之蕪治租之有無𥙊祀廪(“㐭”換為“面”)饍之充歉則系於長

吏之善不善用意與不用意而教之力不力系於師師得其

人則長吏敬之民庻服之故教行而化興不然則否此其大

凡也滕州之學右爲廟廟有殿殿有廡廡有門左爲學學有

講堂東西有齋舎有庖有庫成於至元己丑則滕縣尹陳諶

州學正陳渥之所爲也明年諶以如市郷官地五頃餘爲學

田從渥請也大德甲辰滕縣長吏阿不思等又以如市郷官

田五頃與之用學正張中立請也至治壬戍般陽李德昭爲

學正滕守李元重之思所以相德昭治學者取租於田而給