Page:Sibu Congkan1438-虞集-道園學古錄-12-04.djvu/106

此页尚未校对


署公廣東宣撫使趣入覲秋見

丗祖皇帝於開平拜中奉大夫湖南道宣慰使佩金虎符賜

衣冠鞍馬而遣之比還凡五錫宴官其從者四十三人千户

五人百户三十人揔把十人居七年 天子思其材命奉御

察罕集賢學士詹玉召公足疾不能造朝明年遂致其事居

二十三年大德十一年十一月辛未卒于長沙里第年六十

至大元年十二月庚午塟寜鄉縣之原塘翰林學士𣵠郡

盧摯爲之誌又二十三年爲至順元年彌寛調官 京師請

易公名於朝於是有司以故事追贈官封而賜謚焉𥘉胡文

定公父子倡明伊洛之學於湖南廣漢張子實受而傳之與

新安朱子共承絶學於百丗之下游張氏之門者唯長沙呉

獵德夫氏得其傳而衛國事張子最乆又從朱子學所聞不

下於德夫氏而𠑽以學問任大事赫然樹勛業於當時則過