Page:Sibu Congkan1438-虞集-道園學古錄-12-04.djvu/8

此页尚未校对


考也然未四十年卷中人無一存者亦可慨乎高尚書賦詩

寫山水有古人之趣當代論書法者北尚鮮于南推呉興是

皆見太平之盛者善𮗚者不特於  論也將軍之子瑀持

來京師予閱之柯氏玉文堂中閩陳衆仲陳趙子期太原王

君實呉陸友仁同𮗚至順元年十月 日蜀人虞某伯生甫

敬書

    題心逺卷後

新呉興校官清菴李君求予書心逺堂扁因爲辨心逺之說

以遺之曹侯克明爲之持去乆矣君復欲題諸此君方拜呉

興之命某因又爲之言曰昔伊洛之學未興漢唐之說稍變

作人之盛權輿於安定非一丗之豪傑其孰能與於此乎今

伊洛之書衣𬒳天下經義治事乃若岐而二之治且非其治

矣烏乎是誰之過哉沉㝠苟且之徒盖自䧟於汙下所見不