Page:Sibu Congkan1439-虞集-道園學古錄-12-05.djvu/103

此页尚未校对


曰朕澤之所存朕心之所存也其服膺母失皇慶元年八月

拜榮禄大夫樞宻副使舊制中州軍士鎭江南者踰嶺以戍

率二年而代遭犯瘴癘十無一還公曰是徒寘之死地耳奏

請屯置近邉其嶺表要害因其土人以戍不幸前死者官給

槥傳還其家從之徽政院使失列門請以供城軍𨽻興聖宫

而已領之以上㫖移書宥府衆恐懼承命公曰宣徽省左右

都衛兩軍足備工役又欲此將何爲固不署事得寢而怨怒

自此思害公矣延祐二年拜中書平章政事請减煩冗還有

司以清中書之務得專修宰相之職焉上從之著爲令教坊

使曹咬住拜禮部尚書公曰伶人爲大宗伯何以示後丗上

曰姑聽其至部而去之公又諫乃止 皇太后以中書右丞

相鉄木迭兒爲太師萬户别薛叅知行省政事公曰太師輔

上道德鉄木迭兒非其人萬户無功不得爲外執政 上深