Page:Sibu Congkan1439-虞集-道園學古錄-12-05.djvu/157

此页尚未校对


也由其有子傳序爲適是以重之乃告其友虞某曰子爲我

誌其墓以銘謹按鄭氏丗爲鄞令族太師尚書令魏郡忠定

王清之爲宋丞相追贈四代皆太師魯國公魯國公長子曰

冲之國斈進士贈中大夫忠定之兄夫人之曽祖也娶邉氏

封太碩人大夫生次申中大夫實謨閣待制贈正奉大夫娶

汪氏封宜人正奉生太原朝請大夫直秘閣王管建昌軍仙

都𮗚娶汪氏封冝人實生夫人夫人諱  生数歳𡊮氏請

昏有成言及長而歸之𡊮氏大族歳時廟有𥙊朔望承問有

禮雖易代不廢夫人爲冢婦不及事其先姑能帥娣姒以敬

宗事大德戊戌 月卒年二十九子璋早夭次瓘次珖女四

長適餘姚州同知趙孟貫餘未行葬在鄞縣桃源郷之潘奥

某年月日也翰林師友前代遺老專志一原博極羣藝貫通

精實不渉凡陋與之遊者欿然各自知其不足夫人爲之配