Page:Sibu Congkan1439-虞集-道園學古錄-12-05.djvu/9

此页尚未校对


見用駸駸而疾不廖炎炎弗趨寂寂弗變當爲而爲當辨斯

辨退而能思閉尸深居制行甚嚴動本於儒儒行吏師庶其

在此有書蒲堂以遺其子子能習之亦允蹈之豈惟宦成朂

公之私匪源無深匪流無長以承以傳在此幽宫

    牟伯成墓碑

隆山先生姓牟氏諱應龍字伯成甫故宋朝奉郎知彭州贈

通奉大夫桂之曽孫資政殿學士正奉大夫累贈光禄大夫

謚清忠子才之孫朝奉大夫大理少卿巘之子也淳祐丁未

清忠公以國學博士言事忤時宰鄭清之去國抵呉興寓第

而先生生清忠公喜字先生曰翁歸稍長警敏過人日記数

千言作爲文章志趣髙邁清忠公以直道事理宗爲時名臣

登其門者一時人望先生皆得而親之丞相江公萬里參政

楊公棟髙公斯得端明湯公漢尚書劉公克莊至折行軰下