Page:Sibu Congkan1440-虞集-道園學古錄-12-06.djvu/139

此页尚未校对


夫平章政事領本部探馬赤等軍萬人鎭吐蕃宣慰司威德

明信賊用歛迹其民以安

武宗皇帝召還嗣爲亦都護賜之金印復署其部押西護司

之官 仁宗皇帝始稽故實封爲髙昌王别以金印賜之設

王傅之官其王印行諸内郡亦都護之印則行諸畏吾而之

境八卜义公主薨尚主曰兀刺眞阿難答安西王之女也領

兵火州復立畏吾而城池延祐五年十一月廿一日薨子二

人長曰帖睦兒𥙷化次曰籛吉皆八卜义公主出也帖睦而

𥙷化大德中尚公主曰朶兒只思蛮闊端太子孫女也至大

中從父入備𪧐衛又事皇太后於東朝拜中奉大夫大都

護陞資善大夫又以資善出爲鞏昌等處都揔帥逹魯花赤

奔父䘮於永昌請以王爵譲其叔父欽察台不允嗣爲亦都

護髙昌王至治中與喃荅失王同領甘肅諸軍且治其部泰