Page:Sibu Congkan1440-虞集-道園學古錄-12-06.djvu/85

此页尚未校对


其師弟子父母之邦相去百里而近 恩光之所𬒳及不於

此而何適哉閑閑者臣全節自㓜至今之所自名也看雲者

臣全節言將帰隱之處也 㫖意之微豈不欲其在朝在野

隨隱隨𩔰無適而不自得是以特書以遺之也乎臣又聞之

明有禮楽幽有鬼神其理一也凡而継玄教而有作者尚克

清愼篤敬以率其衆毋忘 聖天子明𩔰之恩守土之吏𮗚

風之使仰而𮗚之見龍章之在斯也他郡莫之有焉其興感

嚴奉之意當何如哉川灵嶽祇凡百有神依乎

上帝貴神之所治呵禁衛護毋敢厭斁則幽𩔰之道不亦交

著於億萬斯年乎至正元年五月丙寅謹記

    勑賜玉像閣記

至正元年五月臣集得集賢院文書云去年九月一日大斈

士不刺失利等奏特進上卿玄教大宗師呉全節嘗𫎇先