Page:Sibu Congkan1440-虞集-道園學古錄-12-06.djvu/94

此页尚未校对


道園學古録卷之二十三  應制録三

             雍 虞 集 伯生

  碑

    武衛新建先聖廟學碑

國家𥘉建大都廼分侍衛親軍爲列衛布諸畿内武衛其一

至元廿六年始置營在𣵠州南去京師二百里凡衛必有

營營有城郭樓堞門障関禁官治行伍廬舎庫𢈔衢巷市井

而特立先聖孔子之廟儒學在焉衛之官有都副指揮使以

下將帥偏禆什伯之長委積營作之署幕府文書之史而特

設儒學教授以教士大夫子弟焉衛士以萬計自非征行則

有内府修繕之役歳廵幸則以精銃從其留屯於營者三之

壹其使之長率以近臣領之其官治京師中而分任屯事於

營者使或副若貳皆三歳一更將吏亦各以畨上獨教授常