Page:Sibu Congkan1443-虞集-道園學古錄-12-09.djvu/141

此页尚未校对


聖朝之意而爲醫官而知所重輕者恒懼不能稱其職焉吉

安之爲郡土厚而物殷論人材文物之盛則必稱焉然而醫

之爲斈猶未大有所興發者則時力有所未至耳仍改至元

之二年其守張侯浩介其郡人醫愈郎遼陽行省醫斈提舉

謝縉孫以其修理醫斈之事來告而請書之云其郡始建醫

斈在城南去廬陵縣獄爲近延祐七年郡治中朶兒赤率廬

陵縣丞馮克敏遷廟斈於廬陵縣舊治於是新斈之成十六

七年矣張侯之來有民鄧明逺請以其所得賞田之半歸諸

醫斈以備用狀上侯與同官議許之乃命吉水州逹魯花赤

佛留與其斈教授鄧思泰經田定其頃畒之畔計歳祖之入

得米一百五十石有竒而耕者姓名府乃爲之文書而授諸

醫斈師泰乃白諸府以所収大脩三皇殿與門廡及其講堂

作齋舎及其庖自是𥙊祀有備師徒有舌食矣今郡縣有司