Page:Sibu Congkan1444-虞集-道園學古錄-12-10.djvu/12

此页尚未校对


幸乎至正元年閏五月公說以書吿曰予治文書聽两詞之

署庳且壓去年與景行圖新之不以煩民也而吏舎司獄之

㕔亦俻度地㕔事之東以作髙亭焉環以卉木之實酧應之

暇則小憇焉擇於郡史得某人董其役功未訖而賢可代代

之者李君徳芳旣相與共成此亭而相謀曰 國家置郡以

來將七十年矣居是官者無慮數十人而姓名爵里未上去

而代遷歳月無攷豈無行事之善及人之美而人無復能道

之亦可惜哉欲龕石於壁詢諸故府求其可知者録之不可

知者闕之⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼自今以徃官於此者得題名焉求一言以叙其

意噫不亦善夫善居官者無所苟而巳矣苟也者因循展轉

姑度歳月而不事事之謂也苛之心生則亦無所不至矣一

二君子不惟竭力於其身又欲上推前官之所不及爲而有

待於後人可紀而爲是也豈非君子之用心乎千里之内民