Page:Sibu Congkan1444-虞集-道園學古錄-12-10.djvu/126

此页尚未校对


手書三幅皆與校勘公者也校勘公之子德仁命其子宗蕃

裝爲一卷而命集識之集謹考家乗故宋嘉熈巳亥之歳我

王姑㱕于陳氏爲安撫公之夫人有二子湖南節推同祖江

西運属懐祖也而主簿公則安撫公之親弟也夫人以歸陳

之明年以郊恩封安人淳祐二年壬寅以漁墅陞正郎封宜

人九年已酉安撫公没寳祐四年丙辰尚書公解永州郡組

將適臨安道過臨川宜人率其二子迎伯舅至崇仁因得項

氏故居于邑南門之外留居焉而吾家之居崇仁自此始尚

書公居此二年有沿海制叅之命適行都景定元年庚申

國朝大兵臨鄂渚江南震懼

丗祖皇帝入登大位兵還江上稍安是歳尚書公去官來崇

仁十月宜人以疾終而運属先一年殁矣明年尚書適行都

又明年癸亥有連州之命歳甲子咸淳改元之連山道過崇