Page:Sibu Congkan1444-虞集-道園學古錄-12-10.djvu/127

此页尚未校对


仁小留於寓宅秋暑之書是其時也其八書則連州所遣書

中云請校勘公之女暫奉運属香火𫞐宜以慰存殁之情云

耳校勘之女後歸中書李公諸孫而宗蕃之仲弟宗紀爲運

属之孫矣其欲爲校勘致一官者深知校勘公之材器可用

於丗也其曰思梅先生則德仁之本生父也當是時思梅猶

未登乙丑進士第而名譽巳著於時矣其曰蓮塘之居即所

得項氏宅也其相託以俸餘經營者亦可以見財用之入無

不可對人言而親戚之忠厚相信也二年乙丑尚書公薨于

連先參政護䘮還葬呉郡其三書皆自呉中作也先宋旣亡

先參政歸自海上力不足以適呉以至元甲申之歳復至崇

仁猶與節推校勘居今五十三年矣二公與先公先後去丗

巳乆虞氏今五丗陳氏有六丗孫矣集雖無所肖似徒保遺

書以與德仁相從於澹泊之郷百年之好庶幾無斁後之子