Page:Sibu Congkan1444-虞集-道園學古錄-12-10.djvu/67

此页尚未校对


必將信用之爲無窮之利便者其在此矣予與公有一日之

雅以予嘗忝國史也数録其功多之自以相示集歴𮗚

國𥘉之位置中間之因循今日之攻守使後來有所規隨故

爲作平徭記至正元年五月甲子前史官虞集記

   題呉氏春暉堂記

道家之宮有曰㑹仙者在龍沙之上得兼而名之曰龍沙㑹

仙宫宫之道士呉明德豫章人㓜學道於西山復其宫於旣

燬宮有别室甚幽䆳謂之白雲深處明德䘮其父雲卿奉其

母居之謂之春暉堂真定郷貢進士范淳旣爲之記而又求

余言焉間之明德其宫蓋與秋屏閣爲隣余聞曽南豐先生

曰閣之下百歩爲龍沙沙之涯爲障水水之西涯横出爲西

山江酉之勝處也江酉之登臨無不見西山而閣獨得其正

面焉閣之所見不止於西山凡龍沙漳水水涯之陸陵人家