Page:Sibu Congkan1444-虞集-道園學古錄-12-10.djvu/71

此页尚未校对


學校建官立師士之效學於斯者無敢慢焉又数十年而執

事者弗䖍浸爲旁近堙塹殖利鳶飛魚躍之髙深溷以汙萊

之変易川詠雲飛之閒適限以畦町之縱横吏民失及時之

樂士子興茅塞之歎彼獨何心哉吾聞古之爲田者方里而

井井九百畒上有阡陌下有溝洫夫豈不知千畒之土溝洫

之浸皆可稼穡乎然而聖賢之相承謹修其制而不敢盡者

所以爲天道地利之當然而不可易不然何待於後之盡利

者之輕廢者乎此又君子之所當究心者矣是以仕於斯者

豈無慨然欲復其舊乎盖曰力有所不及者而巳至正辛巳

蜀人王君堅孫來爲照磨覧其舊跡而歎焉愛蓮之名徒在

而中通外直者何見枕流之扁雖存而有源之活水何注語

諸其寮知事夾谷立以告監郡倅貳請按圖籍之舊而復之

莫不稱善是時山長張震盡力職事租入無弊廪膳有常自