Page:Sibu Congkan1444-虞集-道園學古錄-12-10.djvu/81

此页尚未校对


妻子斯可謂之士矣而屋廬之外皆田園池沼治生之具取

給於是糓粟絲枲飲食服用無妄費無巧取公上之供無缺

鄰里之好無間所謂士之農者其庶幾乎至順庚午鄉里告

饑人不安其居維翰仰事俯育靡有遺失濟饑賑乏樂施不

倦猶能稍存餘力成樓居以奉親讀書名之曰環碧求予爲

記之乆不暇執筆問其所以命名則曰其樓㨿平曠之野四

外竒峯秀嶺皆在几席而黄岩之水紆徐曲折十四五里

環注樓之前後是以名也予乃爲之言曰爲學治生之道貴

精敏而不貴急迫尚寛衍而不取渙慢登斯樓也𮗚乎山水

之勝可以成其業焉近丗縉紳先生有云二事不偏廢爲傳

家之永圖其在此乎