Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/16

此页尚未校对


君生時靈異甚著人人能道之而斯邑之民有求輙禱有禱

輙應千百年以來殆不勝紀而圖志無古文字金石可徵攷

而邑民飲食必祝則不誣也 國朝大德丁未予留斯邑是

年大旱八月旦迎神至縣治大雨連夜嘗識其事于廟中巳

而廟燬予文亡焉後三十四年爲至元庚辰之歳其旱尤

苗有未入𡈽者民甚惶懼乃四月三日也承直郎逹魯花赤

鄄城保童齋肅民望遣其簿將仕佐郎䂊章舒文琰疾馳詣

廟迎神像至縣以禱拜跽末終薌燎方熾而林風四起隂雲

以興簿至祠下悃愊之詞方伸要迎之具未起震電巳祚於

門廡駿奔不及於焱馳保童率其属奉迎於西郊祝史未及

成禮而沛澤滂沱衣冠盡濕隨至邑治雨連三日夜乃止四

境以霑足告大家細民具牲哉醪酒大享相継神之冠服與

帳旌斾煒煌一新不待勸而自至乃命典史豫章胡天祥伐