Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/59

此页尚未校对


實際而昧其指歸其失之逺矣深可嘆也吾觀孫君敎人篤

實平允守經循理庶幾不知者之不敢爲過髙自欺之說以

自詭而今亦亡矣噫吾將誰與歸乎爲之銘曰

化俗逹材本乎君子奕奕侯邦民庶來止孰敦吾涼孰廓吾

鄙躬行以率人用知耻有游有從觀感成美仁義之言其著

在此銘表其郷以勗髦士

    故臨川處士呉仲谷甫墓誌銘

臨川有𨼆君子呉仲谷先生者生故宋景定癸亥七十七年

而卒則  國家仍改至元之五年巳夘之十二月也其孤

肇營葬得地於其里長寕梅江之下保以明年庚辰十月甲

⿱穴之 -- 窆焉先事來求爲之銘其先居金陵南唐歸宋即來居臨

川東門買田金谿築室城東以居郡故多氏呉者别之爲東

門呉氏云丗爲儒家而𨼆德不耀淳熈中金谿有大儒先生