Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/79

此页尚未校对


之人聞尉父子相継没在殯未能去里巷莫不嗟掉而同僚

亦深念之況於集有郷里親戚之故其有愛於一言乎昌文

字貫道生至元丁亥娶蕭氏李氏而二子黄氏出也銘曰

西望故郷山川邈悠欎欎青原南安有立澤旣再傳而不克

永載柩江路連發其引喬木之家其餘幾何載其丗官表諸

山何有學有文則在孫子三丗之藏尚復多祉

    𡊮仁仲甫墓誌銘

𡊮君公壽字仁仲其先南豊人遷臨川之樓撫山居八丗兄

弟多至六十餘人君之曽大父泰其一也人父丗賢父士琮

母楊氏君以故宋寶祐甲寅之歳生娶呉氏郷貢進士獬之

女子四人長曰明善其次三人擇善主善継善與女一人皆

蚤卒獨明善有子曰啓女二君以大元至大四年十一月二

十九日卒葬其里之官莊故宅基之後地近鄰人之圃明善