Page:Sibu Congkan1446-虞集-道園學古錄-12-12.djvu/33

此页尚未校对


以旱之迎禱四君者雨亦應而送神還山目其荒凉以懼以

愧䆒諸其故則主祠者無固志之敝也邑中景雲觀道士黄

處和事玄教大宗師呉公於 京師呉公命處和歸主華盖

之山而正一三十九代張天師巳令王應真主華盖得度弟

子以居旣有成績乃移處和理相山苦四至者争利而弗䘏

也保童君乃爲文書言諸主道敎者請以處和自度弟子嗣

守而葺之未數月張天師呉大宗師還書悉如保童之請相

山先有上清法師孫慶衍受 璽書領相山而留侍上方不

能至處和遂次慶衍爲相山甲乙之始云保童告諸近山之

士民曰姓某者各出財以施黄處和耕石田飯䟽食披榛刋

木躬先徒工遂以至正辛巳歳九月克脩四仙之祠道衆之

舎門廡庖庫以次而舉監邑通敏有才器治事有方略乆而

民益信服之是以作兹山也不煩勞而迨其成焉山之人不