Page:Sibu Congkan1446-虞集-道園學古錄-12-12.djvu/34

此页尚未校对


敢昧其更始乃相與伐石而篆其事云保童之同官前令奉

訓大夫新知寜都州益都丁也先今令承務郎鄄城任果前

丞忠𩔰校尉同知寧都州縉山張榮今丞從仕郎某郡張友

諒始終共任其事者將仕佐郎主簿豫章舒文琰今尉楚國

程丗臣典史豫章胡天祥代胡者汴梁石成玉也至正元年

歳辛巳十有一月朔旦具官虞集記

    勅賜黄梅重建五祖禪師寺碑

禪宗第五代祖師諱弘忍生鄿州黄梅即黄梅爲道場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)說法

度人傳信之衣旣有所付遂去縣二十里入馮茂山以居及

殁弟子奉全身塔焉學人依歸聚爲大刹唐人尊之曰大滿

禪師塔曰法雨寺曰大中東山之寺南唐加師號曰廣化宋

景德中改賜寺額眞惠其𥘉律師居之祥符八年戒禪師來

住山始革爲禪歴住者十二人演禪師來而東山祖庭益重