Page:Sibu Congkan1446-虞集-道園學古錄-12-12.djvu/51

此页尚未校对


之宫今有石刻在宫中云是曇永所撰上清宫碑文而文詠

書然其署官文字制作不合疑後人所重立有改易失眞者

唐長慶中謝修通奉母𨼆此山实録所著也南唐時皮羽南

受知後主刻木爲印使佩之以治宫事徐公鍇爲篆上清宫

𬱃此最可傳信者矣宋宣和中勅改爲清眞宫端平丙申

宫事者李希白故給事中大有之孫也郡人重之爲請于朝

使度弟子得甲乙相次傳授乃得涂紹禹魯道隆皆名家子

又有道行法術爲時所尊敬故能大其宫而新之益入田租

以給衆來者曰至而宋亡矣自是以來相継治其宫者曰胡

永年曽卿胄劉継賢曾季謙張髙老涂弘道其方來則歐陽

本一聶立仁其人也至元丙戌

丗祖皇帝甞召卿胄至京師咨問稱旨留之四年乃得還旣

而宮之屋日弊於是元貞丙申永年作法堂至大戊申卿胄