Page:Sibu Congkan1446-虞集-道園學古錄-12-12.djvu/70

此頁尚未校對


之計蓋師之髙邁過人逺甚而謙抑如此所以爲不可及也

師諱明本宋景定癸亥𡻕生錢塘之新城姓孫氏年六十一

僧臘三十七 大元至治癸亥八月十五日化於其山東岡

之草庵有訣别書偈誡門人勿行丗俗禮而門人及逺近來

弔者哭師甚哀聲動山谷遂奉全身葬以西岡之上而塔焉

後七年爲天暦二年正月甲子 天子使翰林學士承旨領

國子監事阿璘帖木兒召臣集至便殿命之(⿱艹石)曰其賜師號

與塔名而汝爲之銘俾其門人单檀蜜即禮刻之山中臣某

𠕅拜而言曰 國家崇尚佛乗至矣而禪宗惟東南爲盛然

專   席稱師者豈無其人哉至於四十餘年之間浩然

說法其言語文字汪洋廣愽爲逺近信向未有君師之盛者

也請製智覺禅師法雲塔之銘曰

巍巍楞伽上極無際大雄善喻著無上義逹摩之東憂言多