Page:Sibu Congkan1446-虞集-道園學古錄-12-12.djvu/91

此页尚未校对


游禅林頽然居下板孤峭嚴峻不假借人辭色或觸其機鋒

發言如奔雷諸方客衲莫不驚歎居不擇地隨寓而休而律

範大閑凛如氷雪所至四衆歸重公侯貴人争相迎奉無虚

日師子正宗禅寺累請住持(⿱艹石)不聞召未嘗受請立僧而咸

尊之曰義首座云中峯本公大揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)髙峰之道烜赫昭著法席

之盛中外罕及至治癸亥棄衆而化同門布袍雍公見地明

白提唱超卓而去丗更乆後泰定三年師勉詢衆請歸坐祖

庭者一載所謂正宗禅寺者也叅學之衆輻湊而至或示衆

曰除却語黙動静道將一句來又嘗曰一息不來向何處安

身立命然或嬉𥬇怒罵觕言穢語人所不堪或不因𭄿請自

肆談說或成頌偈不待思惟應機而𤼵人所莫測元統元年

歳除日師忽謂從者曰有一件事天來大你還委悉麽良乆

云明日是年朝正月六日詣法塔西指空地曰更好立箇無