Page:Sibu Congkan1450-揭傒斯-揭文安公全集-4-3.djvu/151

此页尚未校对


壇塲以闡其師之道武宗廢天下佛事獨逄溪

寺以聖壽名𫉬存入國朝多郡之南泉山慈化

寺僧主之至順元年冬寺灾長老妙愈即日發

公庫錢鳩上度程斬大木伐堅石大改作之𠕂

𡻕而畢視舊有加焉愈闓疏敏給亦南泉普蓮

宗主明炤慧覺圓應大禅師慈昱之徒也普蓮

建造為天下最故愈亦称能亊云請著其事于

碑辭曰有蔚逢溪馬祖之徒寔開此山数不載

餘楊岐南源𪔂足以居堂堂愈師是纉是啚欝

攸降灾忽焉為𭏟愈頋而歎激烈𡚒楊畚焦輦