Page:Sibu Congkan1451-揭傒斯-揭文安公全集-4-4.djvu/30

此页尚未校对


冲何守元継之宮日以脩咸淳中𬋩轄李𠃔一

之兄珏為閤門宣賛舍人淂幸上為請以甲乙

𫝊次従之入囯朝至元二十六年詔加萬寿承

天宫給五品章以𠃔一為夲宫住持提㸃兼夲

路道録與知宫謝景巽謀大新其宫以称上賜

景巽乃種𣗳積財以待之大徳三年𥘉作東西

廡而𠃔一卒刘夀翁周源深刘居敬何應仙䓁

継之皇慶二年寿翁源深建寿春閣主宰三官

三殿延祐改元建三門及正紀堂鐘楼齋堂庖

庫之属至順二年居敬應仙建三清殿費以鉅