Page:Sibu Congkan1451-揭傒斯-揭文安公全集-4-4.djvu/68

此页尚未校对


人𠩄尊尚称郷先生泰定三年十有二月乙未

功可亦没明年秋八月其孤靖衰絰走門泣且

拜曰我大父則歐陽先生銘其墓而文丞相題

其盖我伯父則翰林學士承㫖程公銘其墓而

翰林學士承㫖趙公書其碑惟先人之塟願併

以累子噫余敢抗諸老哉然𫉬知功可今二十

七年矣其淂辞君生七歳而孤服除而母嫁大

父鞠而教之警敏絶人貫穿諸經羅絡百家而

為人温厚純慤和而不同為文䟽達雅粹豊而

䏻約其教人也本之以不欺継之以不⿰亻⿳龹丶龴 -- 倦故徔