Page:Sibu Congkan1458-黃溍-金蕐黃先生文集-12-01.djvu/121

此页尚未校对


跂行未有不本於静者豈惟竹然耶夫知竹之爲静未(⿱艹石)夫未

始有竹之爲静也方其未始有竹也猶未能忘乎静也是故竹

物也動静境也物我混融境智㝠合則静且不有而况於竹耶

世盖有執昔人之言而求太極於梅枝者矣先生獨於竹乎若

有見焉是非善觀物而不物於物者耶欲知先生者固不必以

竹求先生也

  書吴善父哀辭後

右吴善父先生哀辭永康胡氏穆仲作始予未識先生得先生

𠩄爲詩而讀之其氣盈而不肆志伏而不折言無縁飾而忠厚

惻怛之意躍如也𥝠心慕焉元貞丙申秋予㳺僊華寳掌間因

得拜先生浦陽江上先生頋予喜曰吾二十年擇交江南有友

二人焉曰方君韶父曰謝君臯父今臯父巳矣子乃能從吾㳺