Page:Sibu Congkan1458-黃溍-金蕐黃先生文集-12-01.djvu/5

此页尚未校对


然而已㦲先生領延祐甲寅郷薦先文靖公實為考官扵師泰

有契家之好其後同居史舘又同侍 經筵交詃為尤篤比㢘

問閩南過金華得先生之集扵王生故叙而授之三山學官俾

刻梓以恵耒學先生豋進士苐授将仕郎台州寍海縣丞SKchar

堰塲監運諸暨州判官浮沈州縣㡬二十年始入翰林應奉文

字尋丁外艱服除改國子愽士居六年以太夫人春秋髙乞外

補遂提舉江淛儒學年六十有四竟辤禄歸養以中順大夫秘

書少監致仕及終大夫人喪年已踰七十矣復被 召為翰林直

學士兼 經筵官陞侍講學士中奉大夫同知 經筵事數

老不許乆廼得𧬄去仐年七十又九猶康強善飲啖援筆騁馳

如壮𡻕云至正十五年十月既望朝𣪚大夫福建閩海道肅政

㢘訪使宣城貢師泰序