Page:Sibu Congkan1460-黃溍-金蕐黃先生文集-12-03.djvu/107

此页尚未校对


田里之人不愛其力相率以聴扵有司而謂之義役非上之人

以義使之而能然㢤是盖子産之𠩄以為鄭而孔子之𠩄與也

其孰得而廢之然則可託以永乆者有不在予文矣周君名仔

延祐五年進士其来以七年二月而義役行扵至治元年

月其去以三年三月云

  邵氏義塾記

華亭邵君天𩦸家于縣西南六十里自𭈹翠巖䖏士遺榮弗居

而志在澤物遇其郷之人委曲纎悉一以惠利不自謂若是為

已足又将使之脩其孝悌忠信而為士君子之歸患夫去庠序

之逺而其子弟無𠩄扵學乃捐󠄂𥝠錢即𠩄居之旁闢義塾贍以

胥浦風涇仙山三郷之田二百十八畒有竒禮名士主其席聚

里中之俊秀而教育之二子彌逺彌堅咸克成其志而力相其