Page:Sibu Congkan1460-黃溍-金蕐黃先生文集-12-03.djvu/42

此页尚未校对


奮發焉則其為風厲也大矣庸弗敢辤而謹記之

  上都御史臺殿中司題名記

天子時廵上亰則SKchar執大臣下至百司庻府各以其職分官扈

從 國朝舊典也凡公署必立題名以志其去来之𡻕月御史

臺殿中司之有題名始於至順三年率皆剡木為方板而書之

至正八年今殿中侍御史埜僊護都孛羅鐵木而慮其乆或蠧

敝乃命代以石大書而深刻焉且俾溍記其作始之自謹按漢

御史大夫有兩丞其一曰中丞居殿中蘭臺外SKchar部刺史内領

侍御史受公卿奏事舉劾按章亦謂之中執法則居殿中者實

右中丞之職魏以二御史居殿中察非法大朝㑹則簮白筆側

陛而㘴乃殿中設侍御史之始也其後殊時異制㳂革靡常在

唐則兼知庫藏出納宫門内事亰畿諸州諸衛兵禁而政務非