Page:Sibu Congkan1460-黃溍-金蕐黃先生文集-12-03.djvu/79

此页尚未校对


靈者𥘉封誥命中語也佑順之號既累加以嘉應福澤靈顯極

于八字淳祐間遂進爵為公更號顯應㝷加正惠寳祐𥘉再加

忠佑杭之南山龍井源公墓次有顯應廟𠡠命在焉廟不書賜

額而以顯應名者因𥘉進封之號也公本以助 王師殄巨宼

廟食于一郷而其光靈無逺弗𬒳能出雲為風雨農人咸以望

𡻕者望於公凡村墟里社必為祈報之𠩄故公之别廟布滿於

郡境不啻數十百區其在吾烏傷之稠巖者里人方氏倡衆為

之也宋𥘉婺之第進士者自公始至其季年方氏有大冶丞應

龍以進士起家而族日益大其子孫相率𦤺力於祠事彌乆弗

⿰忄觧 -- 懈者盖亦視公為郷先逹而知𠩄敬慕不徒效俚俗徼福於公

而巳廟之創造以至元二十六年重興以至正九年新廟告成

以記来謁於溍由公之隂佑乎斯民而變化不測有以驚動其