Page:Sibu Congkan1460-黃溍-金蕐黃先生文集-12-03.djvu/92

此页尚未校对


而地載不可以一事名言也百藥齊和湯火箴石之施與易大

傳𠩄稱網𦊙耒耜衣裳舟楫𦥑杵弧矢棟宇棺槨均之為一事

爾其不可名言者孰得窺測而擬諸形容哉乃若賢侯之敬恭

秩祀道宣靈休不宜無以告来者庸弗辤而為之記餘見扵舊

刻者兹不重出焉

  海寧州三皇廟𥙊田記

延祐五年知塩官州張侯克明以部使者北臯張公之命肇建

三皇廟于州署之東南州故為縣時横浦張公五世孫宣甞主

縣簿因諉以SKchar其役明年殿成而侯以秩滿去㤗定元年方侯

存心⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼知是州乃克施采章以嚴像設㝷增創東西廡及儀門

後改號其州曰海寧而李侯憼以至元某年来知州事又為圗

從祀造禮器遷櫺星門前臨通衢右廟而左學齋廬庖舎次苐