Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/101

此页尚未校对


者而後不教以逺者大者先生之𠩄以教皆程子之遺意也先

生年六十有八以嘉定八年卒于家後百二十年曽孫師𫎇師

佐懼人易而世䟽乃即家建祠𡻕時以享祀燕𥝠合其族𥙊主

於先生者始遷之祖也上援其父者明有𠩄本也下及其子者

示有𠩄𫝊也堂成於重紀至元之二年師𫎇巳卒因以侑食堂

師𫎇作也祠室堂軒爲間者三翼以齋廬爲間者六有田三十

畒子孫更掌之以供祠事師𫎇兄子似翁将圖其永乆爰以状

来謁記且曰祠之作本以寓子孫追逺之意而邑之士友以爲

古者郷先生没則祠於社其禮乆闕弗講乃相率爲文以𥙊冝

率聮得書溍序其興作而首著先生學術源流之懿者庻㡬後

人知𠩄矜式也来者能聞風而興起焉則是祠也有功扵名教

甚大奚止可以合其族而巳乃如其言併書之