Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/130

此页尚未校对


昌府君有材幹而倜儻尚義纂承先志以景定元年即𠩄居之

西建講堂寢室齋廬直舎及庖廪(“㐭”換為“面”)之屬爲屋以間計者緫若干

割田租一萬以𨽻焉號横城義塾迎𦤺故禮部尚書方公爲之

師公時自著庭歸臥蛟峯下欣然爲之出其立教先徳行而後

文藝凡𠩄掲示一本於先儒月書季考具有程式擔簦負笈者

不逺數百里而来居無何聞廷議欲𢌿以婺之郡符東陽婺屬

邑也公遂撤臯比而去郷先逹見山喬公霽月陳公存齋吕公

⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼之四明東洲呉公又⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼之爲教悉遵其舊法戸外之屨亦無

减扵昔名人魁士項背相望後生晚出頭角嶄然見扵題名石

刻者六百八十有五人建昌之諸父元善兩膺郷薦従弟今猶

子朋龜並登上庠領胄舉長子國光尋升學舘仲子國従

國華國珎俱取⿰氵曺 -- 漕咸淳六年建昌爲仇家飛語𠩄中不得安