Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/19

此页尚未校对


數與之㳺而咨决心要間語及有為因果禪師言起塔之功徳

最勝盖舎利𠩄在則為有佛也永従既謝事而歸則捨家造寺

建塔迎禪師為之開山其後永従子孫曰益衰悉取故𠩄施田

而寺遂廢淳祐間觀文殿學士趙公與𥲅捐󠄂金錢𢌿之使以田

復入于寺且繕葺其棟宇寺以復完 國至元十三年塔與

寺屋俱燬于兵雖屢易主僧率皆苟蕳架漏取足自容僅存其

香灺弗絶而已皇慶二年SKchar寔来罄已貲集衆縁大治土木作

殿堂門廡及齋廬庖廪(“㐭”換為“面”)之属為屋緫若干區惟塔之役甚鉅乆

乃克𦤺其力因舊為七級而増新為八面飛金湧碧巍煌中天

䦨楯外周龕室内秘華燈寳鐸交輝和鳴睟容宻語妥置如法

緇白四衆瞻仰讃歎以為多寳全身已滅而復現也在

仁宗時西天竺甞以古佛金剛座石製塔方廣若干寸函舎利