Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/29

此页尚未校对


毀也不乆輒復蓋負荷有人則以廢爲興直易易耳按郡志唐

大中戊辰僧㬌𥘉肇剏精藍扵木子巷曰靈隠院集賢殿學士

栁公權爲扁其游息之𠩄曰眀碧軒宋大中祥符壬子乃錫今

額曰眀慶寺暨詵公以大智祖師之上首弟子来涖法席四衆

歸仰屹爲律宗南渡後僑置亰邑于杭眀慶號御前香火視東

都之大相國SKchar執百寮𡻕時祝𨤲與凡禱禳之事咸在焉寺

之舊址不啻百畮自毀于金兵遂爲荆𣗥瓦礫之塲大将劉鄜

王家因取以廣其賜第它田土又間爲有力者𠩄奪僅存其什

伍寺𦍒不廢其後寂菴光公始請于朝復長洲田佛慧思公入

内講律稱旨鑾輿之来淚有和大臣𠩄進喜雨詩宸奎之藻飾

有眀慶及南山道塲六大字尋得請復崑山田而屋室亦漸充

擴逮至我朝像教之隆古𠩄未有佛瑞祥公佛慈吉公佛鑑