Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/50

此页尚未校对


不可無述其以書来為起請記者又予友張君子長也張君儒

者慎許可亟稱起之為而無譏焉可記也遂記之

  經藏廣福院記

婺之蘭溪經藏廣福院在州東一百三十五歩故為聖夀寺之

水陸院寺創於梁至宋號聖夀而水陸之為院莫詳𠩄始𡻕乆

院廢天禧中蔵休禪師来自餘杭得其故址肇建伽藍同郡金

華曺仁夀尋為置經造藏因命曰經藏院殿中丞知封州史温

為之記當寺沙門有交集王右軍書以刻焉治平末賜聖壽額

𠩄以為佛僧之奉者猶缺如也政和間寓公贈少師呉㸃首輸

財倡衆買官民田緫若干畒創置兩莊由是華薌之具糜粥之

湏随取而足孝宗時避光尭聖號易名廣福云

國至元十三年院毀扵兵二十八年其下院白蓮堂比丘普