Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/65

此页尚未校对


又来佐其費而諸僧亦為助有差爰興土木屬慧慈躬涖其役

樓之建以至正元年三月乙巳而落成於二年三月甲戌崇廣

嚴麗視昔有加既居鍾其上慧慈欲圗李侯扵永乆乃捐󠄂𥝠田

二十八畒有竒俾来者𡻕取其入嗣而葺之且伐石求予為之

記昔呉越忠懿王時有大比丘韶公為其國師自以與智者大

師同族姓覩天台遺蹤如故居焉時智者之學㡬絶忠懿用韶

公言遣使十軰奉五十種寳詣髙句驪求得其書天台教之復

傳扵中土實自韶公發之由李侯視韶公財法二施雖殊其以

姓名之同為利益成就之勝因一也夫姓名之同亦偶然爾有

能察其心之𠩄同則心佛衆生三無差别慧慈與其徒瞻華構

之翬飛聆鴻音之鯨震若見若聞無非佛事李侯之施詎易量

㢤其𠩄託以為存者有不在予文矣縣令長而下暨緇白之士