Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/7

此页尚未校对


百九十眼井實靈芝大智律師受經之地觀眉山蘇公南豐曽

公上元𠩄題紗籠銀葉錦帳紅雲之句其規模之宏廓盛麗可

知也建炎南渡金人擁重兵薄城下城䧟寺毀而地入扵官因

斥為御前軍器𠩄民居往往錯峙其間惟存西南一隅以為寺

國至元十三年宋社既墟寺亦鞠為荆𣗥瓦礫之塲二十一

年中菴吉公令其徒請于郡府願入錢僦地仍置僧坊以續其

香火使勿絶事下有司覆驗得鐡塔一石塔二古井九與圗志

合知為寺之舊址無疑乃給劵書悉以其地五十九畒九分歸

于本寺二十五年江淮福建釋教都緫統𠩄被

上旨凡故𠩄有寺而今弗存者俾復為寺於是祥符始得蠲其

𡻕𠩄入錢而以地為寺之永業時吉公方主朋慶法席而敬堂

恭公乆居眀慶歴典要職譽望素孚於人爰舉以為住持二十