Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/72

此页尚未校对


子之職而列侍於左右者往往被 璽書綰銀章號真人而主

治乎名山惟徐公間来展省而未甞乆留 中朝逹官貴人至

有欲識其面而不可得泊然無願扵世者垂二十年大徳六年

䛇強起之住持宜興之通真觀賜號葆和通妙崇正法師居十

年洊膺 制命進號真人又十年夀八十有二乃乘運而化於

仙源至治元年也傳徐公之道者馮君志廣上官君與齡徐君

天麟彭君齊年薛君起東李君世昌蔡君仲哲徐君守勤彭君

一寧自志廣暨天麟而下皆以次領觀事元統元年與齡始奉

上命爲住持提㸃仍賜號冲和持正眀素法師祇事云𥘉有廢

必舉病其棟宇局扵地𫝑乃改⺊其西十歩外平而無險中寛

而有容程工役略基址諏日之吉而遷焉越三年大殿成明年

法堂及鐘鼓二樓成又眀年三門兩廡成東有閣曰東閣西有