Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/84

此页尚未校对


以受之前人者昭掲而自儆又圗有託以貽方来俾永勿墜為

慮豈不深且逺㢤詩曰錫爾介圭以作爾寳此𠩄謂寳上之賜

也公之𠩄寳家世之傳也能不失其家世之傳則能乆有夫上

之賜矣百世之下尚鍳于兹

 蘇學士𦘕像記

故嶺北行中書省左右司郎中蘇公以延祐七年二月壬戌卒

于亰師三月乙酉歸葬真定縣北三十里新市郷其東北二里

實漢新市縣故地有佛廬曰遍法寺後公殁之二十年是為至

元元年寺僧廣朗以公少甞讀書其中遺風餘韻去今未逺乃

肖公像而祠焉公嗣子吏部尚書天爵䟽其𡻕月属溍為之記

公諱志道字子寜真定人也𥘉以材受知郡守姚公得推擇為

従决獄竟天方旱而雨人大驚異及辨元氏縣盗馬獄益有